Algemene voorwaarden

Als u zich opgeeft voor een opleiding, workshop of gastlessen bij Instituut voor Parkinson BoXing Nederland gelden de volgende algemene voorwaarden.

 

Artikel 1.Toepasselijkheid

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Instituut voor Parkinson BoXing Nederland en een opdrachtgever/cursist betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen cursus. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Instituut voor Parkinson BoXing Nederland en opdrachtgever/cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 

Artikel 2.Totstandkoming

 

De overeenkomst tussen Instituut voor Parkinson BoXing Nederland en opdrachtgever/cursist komt tot stand door:  ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en Instituut voor Parkinson BoXing Nederland  ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier of antwoordkaart  ofwel door een schriftelijke bevestiging van Instituut voor Parkinson BoXing Nederland aan de cursist na een aanmelding

 

Artikel 3. Annulering

 

3.1 Annulering bij open inschrijving De opdrachtgever kan de cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Instituut voor Parkinson BoXing Nederland De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

 

Datum annulering open inschrijving Kosten voor cursist:

 

meer dan 4 weken voor het begin van de cursus - geen kosten

2 tot 4 weken voor het begin van de cursus - 50% van de cursuskosten minder dan 2 weken voor het begin van de cursus - volledige cursuskosten 

 

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij Instituut voor Parkinson BoXing Nederland.

 

3.2 Annulering bij Instituut voor Parkinson BoXing Nederland opdracht!

De opdrachtgever kan de opdracht schriftelijk annuleren. Daarbij gelden de volgende annuleringskosten:

Datum annulering Kosten voor opdrachtgever:

 

meer dan 4 werken voor het begin van de opdracht - geen kosten

2 tot 4 weken voor het begin van de opdracht - 50% van de kosten

minder dan 2 weken voor het begin van de opdracht - volledige kosten

 

In geval de opdrachtgever of cursist na aanvang van de cursus zijn/haar deelname beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever/cursist geen recht op enige terugbetaling.

 

Vervanging na aanvang van de cursus is niet toegestaan.

 

Artikel 4. Annulering door PBX

 

Instituut voor Parkinson BoXing Nederland Instituut voor Parkinson BoXing Nederland kan de cursus/opdracht zonder opgaaf van reden annuleren. Opdrachtgever/cursist krijgt dan het reeds betaalde geld terug.

 

Artikel 5.Prijzen

 

De prijzen voor cursussen in het open aanbod op onze website zijn onder voorbehoud. Instituut voor Parkinson BoXing Nederland heeft het recht prijzen van cursussen te wijzigen.

 

Artikel 6. Facturering

 

Een factuur wordt ongeveer een maand voor aanvang van de cursus verstuurd en dient voor aanvang van de cursus te zijn betaald, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

De cursus gaat via mollie betaalsysteem, indien gewenst kan men nog een factuur opgestuurd krijgen.

 

Artikel 7. Auteursrecht

 

Het auteursrecht op door Instituut voor Parkinson BoXing Nederland teksten en cursusmateriaal ligt bij Instituut voor Parkinson BoXing Nederland tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Instituut voor Parkinson BoXing Nederland mag de opdrachtgever/cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. Instituut voor Parkinson BoXing Nederland heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.

 

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen Instituut voor Parkinson BoXing Nederland en opdrachtgever/cursist gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter.


Klachten procedure

Met deze klachtenprocedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met jou als klant. Jouw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.

 

1. Definities

1.1. Klacht
Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van Sport & Survivalteam Ede later te noemen als STE

1.2. Klant
Elke afnemer van een dienst van STE.

 

2. Indienen van een klacht

Je kan je klacht schriftelijk indienen. Om je klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van je in ieder geval de volgende zaken in je klacht mee te nemen:

  • Je naam, adres en woonplaats
  • Jouw eventuele klantnummer bij STE
  • de datum waarop jij je klacht verstuurt
  • een heldere beschrijving van jouw klacht
  • eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die jouw klacht verduidelijken

 

Hoe meer relevante informatie je verstrekt, hoe beter wij in staat zijn jouw klacht te beoordelen. Jouw klacht kan je sturen naar:

STE
Afdeling Klachtafhandeling
sporttteam-ede@live.nl

 

3. Behandeling van jouw klacht

Binnen één week na ontvangst van je klacht ontvang je een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging word je geïnformeerd bij wie jouw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen je een inhoudelijke reactie kan verwachten. Wij streven er naar dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvang je hierover schriftelijk bericht. Je kan erop rekenen dat je klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die jouw klacht behandelt kan je tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.

 

4. Reactie op je klacht

Je ontvangt binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op je klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier.

 

5. Onafhankelijke derde partij

Wij doen er alles aan om iedere klacht samen met je op te lossen en naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat je het niet eens bent met de afwikkeling. Jij hebt dan de mogelijkheid je te wenden tot Advies etc.

Advies etc. is ingesteld om geschillen tussen consumenten en in dit geval STE - te beslechten. Er kan pas een beroep op de onafhankelijke derde partij gedaan worden als de interne klachtenprocedure bij STE is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid.

Bemiddelingskosten: Wanneer een derde partij moet worden ingeschakeld, dan komen de bemiddelingskosten voor rekening van de partij  die na de uitspraak in het ongelijk is gesteld.

Het oordeel van de de onafhankelijke derde partij is bindend voor STE. Mogelijke consequenties worden binnen een termijn van vier weken afgehandeld.

 

6. Toezicht en beheer

Het toezicht en beheer ligt bij een onafhankelijke medewerker die niet betrokken is geweest bij de klacht. Binnen STE ziet een aparte medewerker, GL Louwerse-van den Dries toe op de naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van jouw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.